Publications

Google Scholar

2022

 1. Sijie Ruan, Cheng Long, Zhipeng Ma, Jie Bao, Tianfu He, Ruiyuan Li, Yiheng Chen, Shengnan Wu and Yu Zheng. “Service Time Prediction for Delivery Tasks via Spatial Meta-Learning” in Proceedings of the 28th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2022).
 2. Tianfu He, Jie Bao, Yexin Li, Hui He, Yu Zheng. “Crowd-sensing Enhanced Parking Patrol using Sharing Bikes’ Trajectories”. in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. (TKDE)
 3. Sijie Ruan, Cheng Long, Xiaodu Yang, Tianfu He, Ruiyuan Li, Jie Bao, Yiheng Chen, Shengnan Wu, Jiangtao Cui, Yu Zheng. “Discovering Actual Delivery Locations from Mis-Annotated Couriers’ Trajectories“in 38th International Conference on Data Engineering (ICDE). IEEE, 2022. (ICDE 2022)
 4. Huajun He, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Tianfu He, Jie Bao, Tianrui Li, Yu Zheng. “TraSS: Efficient Trajectory Similarity Search Based on Key-Value DataStores” in 38th International Conference on Data Engineering (ICDE). IEEE, 2022. (ICDE 2022)
 5. Shuncheng Liu, Zhi Xu, Huimin Ren, Tianfu He, Boyang Han, Jie Bao, Kai Zheng, Yu Zheng. “Detecting Loaded Trajectories for Hazardous Chemicals Transportation“in 38th International Conference on Data Engineering (ICDE). IEEE, 2022. (ICDE 2022)

2021

 1. Ruiyuan Li, Rubin Wang, Junwen Liu, Zisheng Yu, Huajun He, Tianfu He, Sijie Ruan, Jie Bao, Chao Chen, Fuqiang Gu, Liang Hong, Yu Zheng. Distributed Spatio-Temporal k Nearest Neighbors Join. in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2021) (System
 2. Huajun He, Ruiyuan Li, Jie Bao, Tianrui Li, Yu Zheng. JUST-Traj: A Distributed and Holistic Trajectory Data Management System (Demo Paper).  in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2021) (System
 3. Yue Hu, Sijie Ruan, Yuting Ni, Huajun He, Jie Bao, Ruiyuan Li and Yu Zheng.  SALON: A Universal Stay Point-Based Location Analysis Platform (Demo paper). in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2021) Best Demo Paper
 4. Zheng Zhu, Huimin Ren, Sijie Ruan, Boyang Han, Jie Bao, Ruiyuan Li, Yanhua Li and Yu Zheng. ICFinder: A Ubiquitous Approach to Detecting Illegal Hazardous Chemical Facilities with Truck Trajectories (Short Paper). in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2021
 5. Tianfu He, Guochun Chen, Chuishi Meng, Huajun He, Zheyi Pan, Yexin Li, Sijie Ruan, Huimin Ren, Ye Yuan, Ruiyuan Li, Junbo Zhang, Jie Bao, Hui He and Yu Zheng. “POI Alias Discovery in Delivery Addresses using User Locations”(Short Paper). in Proceedings of the 29th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2021
 6. Deng, Zikun, Di Weng, Yuxuan Liang, Jie Bao, Yu Zheng, Tobias Schreck, Mingliang Xu, and Yingcai Wu. “Visual Cascade Analytics of Large-scale Spatiotemporal Data.” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG 2021)
 7. Huimin Ren, Sijie Ruan, Yanhua Li, Jie Bao, Chuishi Meng, Ruiyuan Li, Yu Zheng. “MTrajRec: Map-Constrained Trajectory Recovery via Seq2Seq Multi-task Learning”, in Proceedings of the 27th SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. (KDD 2021
 8. Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, Sijie Ruan, Tianfu He, Jie Bao, Junbo Zhang, Liang Hong, Yu Zheng. “TrajMesa: A Distributed NoSQL-Based Trajectory Data Management System”. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. (TKDE)

2020

 1.  Di Weng, Chengbo Zheng, Zikun Deng, Mingze Ma, Jie Bao, Yu Zheng, Mingliang Xu, Yingcai Wu,”Towards Better Bus Networks: A Visual Analytics Approach”, in (IEEE VAST 2020)
 2. Menghai Pan, Weixiao Huang, Yanhua Li, Xun Zhou, Zhenming Liu, Jie Bao, Yu Zheng and Jun Luo, Is Reinforcement Learning the Choice of Human Learners? A Case Study of Taxi Drivers. in (ACM SIGSPATIAL 2020
 3. Sijie Ruan, Zi Xiong, Cheng Long, Yiheng Chen, Jie Bao, Tianfu He, Ruiyuan Li, Shengnan Wu, Zhongyuan Jiang, and Yu Zheng. “Doing in One Go: Delivered Time Inference Based on Couriers’ Trajectories”. (KDD 2020)
 4. Ruiyuan Li, Jie Bao, Huajun He, Sijie Ruan, Tianfu He, Liang Hong, Zhongyuan Jiang, Yu Zheng. “Discovering Real-time Reachable Area using Trajectory Connections”. (DASFAA 2020)
 5. Yingcai Wu, Di Weng, Zikun Deng, Jie Bao, Mingliang Xu, Zhangye Wang, Yu Zheng,“Towards Better Detection and Analysis of Massive Spatiotemporal Co-Occurrence Patterns”, in IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. (IEEE ITS)
 6. Sijie Ruan, Cheng Long, Jie Bao, Chunyang Li, Zisheng Yu, Ruiyuan Li, Yuxuan Liang, Tianfu He, Yu Zheng. “Learning to Generate Maps from Trajectories”. (AAAI 2020)
 7. Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, Sijie Ruan, Yuan Sui, Jie Bao, Yu Zheng. “TrajMesa: A Distributed NoSQL Storage Engine for Big Trajectory Data ” in 36th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020)
 8. Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, Yuchuan Huang, Junwen Liu, Sijie Ruan, Tianfu He, Jie Bao, Yu Zheng. “JUST: JD Urban Spatio-Temporal Data Engine”, in 36th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2020)
 9. Sijie Ruan, Jie Bao, Yuxuan Liang, Ruiyuan Li, Tianfu He, Chuishi Meng, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng. “Dynamic Public Resource Allocation based on Human Mobility Prediction”,  (UbiComp 2020)
 10. Tianfu He, Jie Bao, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Yanhua Li, Song Li, Hui He, Yu Zheng. “What is the Human Mobility in a City? Transfer Mobility Knowledge Across Cities”, Accepted. (WWW 2020)

2019

 1. Yichen Ding, Xun Zhou, Guojun Wu, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Zheng, Jun Luo. “Mining Spatio-temporal Reachable Regions with Multiple Sources from Massive Trajectory Data”. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
 2. Zheyi Pan, Jie Bao, Weinan Zhang, Yong Yu, Yu Zheng. “TrajGuard: A Comprehensive Trajectory Copyright Protection Scheme”, in Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 2019 (KDD 2019)
 3. Zikun Deng, Di Weng, Jiahui Chen, Ren Liu, Zhibin Wang, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai Wu “AirVis: Visual Analytics of Air Pollution Propagation”, in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (IEEE VAST 2019)
 4. Cong Zhang, Yanhua Li, Jie Bao, Sijie Ruan, Tianfu He, Hui Lu, Zhihong Tian, Cong Liu, Chao Tian, Jianfeng Lin and Xianen Li, “Effective Recycling Planning for Dockless Sharing Bikes” in 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, (SIGSPATIAL 2019)
 5. Tianfu He, Jie Bao, Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Yanhua Li, Hui He, Yu Zheng. “Interactive Bike Lane Planning Using Sharing Bikes’s Trajectories”. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

2018

 1. Tianfu He, Jie Bao, Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Yanhua Li, Chao Tian, Yu Zheng. “Detecting Illegal Vehicle Parking Events using Sharing Bikes’ Trajectories”, in Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2018) [demo]
 2. Guojun Wu, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Zheng, Jieping Ye, Jun Luo, “Human-Centric Urban Transit Evaluation and Planning.” IEEE International Conference on Data Mining, (ICDM 2018)
 3. Di Weng, Heming Zhu, Jie Bao, Yu Zheng, Yingcai Wu. “HomeFinder Revisited: Finding Ideal Homes with Reachability-Centric Multi-Criteria Decision Making”, in the 2018 ACM Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2018)
 4. Sijie Ruan, Ruiyuan Li, Jie Bao, Tianfu He, Yu Zheng. “CloudTP: A Cloud-based Flexible Trajectory Preprocessing Framework” (Demo Paper) in 34th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2018).
 5. Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao, Yanhua Li, Yingcai Wu, and, Yu Zheng, “Efficient Path Query Processing over Massive Trajectories on the Cloud”, IEEE Transactions on Big Data, Accepted for publication, (TBD 2018).
 6. Bin Cao, Chenyu Hou, Suifei Li, Jing Fan, Jianwei Yin, Baihua Zheng, and Jie Bao “SIMkNN: A Scalable Method for In-Memory kNN Search over Moving Objects in Road Networks”. in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

2017

 1. Yuhong Li, Jie Bao, Yanhua Li, Zhiguo Gong, Yu Zheng. “Mining the Most Influential k-Location Set From Massive Trajectories”. in IEEE Transactions on Big Data. 2017 (TBD)
 2. Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao and Yu Zheng. A Cloud-based Trajectory Data Management System (Demo Paper). in Proceedings of the 25th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (SIGSPATIAL 2017) Best Demo Paper Runner Up
 3. Ruiyuan Li, Sijie Ruan, Jie Bao, Yanhua Li, Yingcai Wu and Yu Zheng. “Querying Massive Trajectories by Path on the Cloud” (Short Paper) in Proceedings of the 25th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (SIGSPATIAL 2017)
 4. Jie Bao, Tianfu He, Sijie Ruan, Yanhua Li, Yu Zheng. “Planning Bike Lanes based on Sharing-bike’s Trajectories”. in Proceedings of the 23th SIGKDD conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2017).
 5. Zheng Dong, Cong Liu, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Gu, Tian He. “Rec: Predictable Charging Scheduling for Electric Taxi Fleets”, in Proceedings of the 38th IEEE Real-Time Systems Symposium, (RTSS 2017).
 6. Guojun Wu, Yichen Ding, Yanhua Li, Jie Bao, Yu Zheng, Jun Luo. “Mining Spatio-Temporal Reachable Regions over Massive Trajectory Data“, in 33rd IEEE International Conference on Data Engineering, April 19-22, 2017 in San Diego, California, USA (ICDE 2017). (Data and Codes)(Slides)

2016

 1. Jie Bao, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng. “Managing Massive Trajectories on the Cloud”. in Proceedings of the 24th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (SIGSPATIAL 2016) (PPT) (Code) (System)
 2. Yuhong Li, Jie Bao, Yanhua Li, Yingcai Wu, Zhiguo Gong, Yu Zheng. “Mining the Most Influential k-Location Set from Massive Trajectories”. (short paper) in Proceedings of the 24th ACM International Conference on Advances in Geographical Information Systems (SIGSPATIAL 2016) (System)
 3. Dongyu Liu, Di Weng, Yuhong Li, Jie Bao, Yu Zheng, Huamin Qu, and Yingcai Wu, “SmartAdP: Visual Analytics of Large-scale Taxi Trajectories for Selecting Billboard Locations“, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG 2016).
 4. Jie Bao, Yu Zheng, “Location-based Recommendation Systems”, in Encyclopedia of GIS, edited by Shashi Shekar and Hui Xiong, 2016
 5. Jie Bao, Yu Zheng, “Location Based Recommendation”, in Encyclopedia of Database Systems, edited by Ling Liu and M. Tamer Özsu, 2016

2015

 1. Mohamed Sarwat, Jie Bao, Chi-Yin Chow, Justin Levandoski, Amr Magdy, Mohamed F Mokbel. “Context-Awareness in Mobile Systems,” in Data Management in Pervasive Systems Book, Springer Verlag, Data-Centric Systems and Applications Book Series, 2015
 2. Jie Bao, Ajay Deshpande, Scott McFaddin, Chandra Narayanaswami, “Partner-marketing using geo-social media data for smarter commerce” in IBM Journal of Research and Development 58 (5/6), 6: 1-6: 12, 2015
 3. Jie Bao, Yu Zheng, David Wilike and Mohamed Mokbel, “Recommendations in Location-based Social Networks: A Survey” in GeoInformatica, Springer, 2015.
 4. Jie Bao, Defu Lian, Fuzheng Zhang and Nicholas Jing Yuan, “Geo-social Media Data Analytics for User Modeling and Location-based Services”, SIGSPATIAL Special, vol 7-3, 2015.
 5. Abdeltawab M. Hendawi, Jie Bao, Mohamed F. Mokbel, and Mohamed Ali. “Predictive Tree: An Efficient Index for Predictive Queries On Road Networks” In The 31th International Conference on Data Engineering (ICDE 2015).

2014

 1. Mohamed Mokbel, Louai Alarabi, Jie Bao, Ahmed Eldawy, Amr Magdy, Mohamed Sarwat, Ethan Waytas, and Steven Yackel. “A Demonstration of MNTG – A Web-based Road Network Traffic Generator” (Demo paper) In the IEEE International Conference on Data Engineering, (ICDE 2014).
 2. Yanhua Li, Moritz Steiner, Jie Bao, Limin Wang, and Ting Zhu, “Region Sampling and Estimation of GeoSocial Data with Dynamic Range Calibration.” In The 30th International Conference on Data Engineering (ICDE 2014).

2013

 1. Jie Bao and Mohamed F. Mokbel, “GeoRank: An Efficient Location-Aware News Feed Ranking System” In Proceedings of the ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2013).
 2. Mohamed Mokbel, Jie Bao, Amr Magdy, Mohamed Sarwat, Louai Alarabi and Steven Yackel, “MNTG: An Extensible Web-based Traffic Generator” In Proceedings of the 13th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, (SSTD 2013).
 3. Yanhua Li, Moritz Steiner, Limin Wang, Zhi-Li Zhang, and Jie Bao, “Exploring Venue Popularity in Foursquare.” In The Fifth IEEE International Workshop on Network Science for Communication Networks (NetSciCom 2013), colocated with INFOCOM 2013.
 4. Abdeltawab M. Hendawi, Jie Bao, Mohamed F. Mokbel. “iRoad: A Framework For Scalable Predictive Query Processing On Road Networks” (Demo paper) In Proceedings of the International Conference on Very Large Data Bases, (VLDB 2013).

2012

 1. Jie Bao, Yu Zheng and Mohamed F. Mokbel. “Location-based and Preference-Aware Recommendation Using Sparse Geo-Social Networking Data”. In Proceedings of the ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2012).
 2. Mohamed Sarwat, Jie Bao, Ahmed Eldawy, Justin J. Levandoski, Amr Magdy, and Mohamed F. Mokbel . “The Anatomy of Sindbad: A Location-Aware Social Networking System“. In ACM SIGSPATIAL International Workshop on Location-Based Social Networks LBSN 2012 (GIS-LBSN 2012).
 3. Yanhua Li, Moritz Steiner, Limin Wang, Zhi-Li Zhang and Jie Bao. “Dissecting Foursquare Venue Popularity via Random Region Sampling.“. In The student workshop at the 8th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies (CoNEXT 2012).
 4. Yanhua Li, Zhi-Li Zhang and Jie Bao. “Mutual or Unrequited Love: Identifying Stable Clusters in Social Networks with Uni- and Bi-directional Links“. In 9th Workshop on Algorithms and Models for the Web Graph (WAW 2012).
 5. Jie Bao, Mohamed F. Mokbel and Chi-Yin Chow. “GeoFeed: A Location-Aware News Feed System“. In The 28th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2012). [PPT] [Poster]
 6. Mohamed Sarwat, Jie Bao, Ahmed Eldawy, Justin J. Levandoski, Amr Magdy, Mohamed F. Mokbel. “Sindbad: A Location-based Social Networking System” (Demo paper) In Proceedings of the ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD 2012). [Poster] [Video]

Before 2011

 1. Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, Jie Bao, and Xuan Liu. “Query-Aware Location Anonymization for Road Networks”. in GeoInformatica, Springer, Vol. 15, No. 3, pages 571-607, July 2011.
 2. Mohamed F. Mokbel, Jie Bao, Ahmed Eldawy, Justin J. Levandoski and Mohamed Sarwat. “Personalization, Socialization, and Recommendations in Location-based Services 2.0“. In Proceedings of the International Workshop on Personalized Access, Profile Management, and Context Awareness in Databases (PersDB 2011), co-located with VLDB 2011.
 3. Chi-Yin Chow, Jie Bao, and Mohamed F. Mokbel. “Towards Location-based Social Networking Services” In Proceeding of the 2nd ACM SIGSPATIAL International Workshop on Location Based Social Networks (GIS-LBSN 2010), co-located with ACM SIGSPATIAL GIS.
 4. Jie Bao, Chi-Yin Chow, Mohamed F. Mokbel, and Wei-Shinn Ku. “Efficient Evaluation of k-Range Nearest Neighbor Queries in Road Networks” In Proceedings of the 11th International Conference on Mobile Data Management (MDM 2010). [PPT]
 5. Jie Bao, Haiquan Chen, and Wei-Shinn Ku. “PROS: A Peer-to-Peer System for Location Privacy Protection on Road Networks” (Demo paper) In Proceedings of the 17th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (SIGSPATIAL 2009).
 6. Yu Chen, Jie Bao, Wei-Shinn Ku and Jiun-Long Huang. “Cache Management Techniques for Privacy Protected Location-based Services” In Proceedings of the 2nd International Workshop on Privacy-Aware Location-based Mobile Services (PALMS 2008), in conjunction with the 9th International Conference on Mobile Data Management (MDM).